logo

Cao po bonus


cao po bonus

De werkgever die overgaat tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst.
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten souris molette multidirectionnelle van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.
De PO-Raad houdt de komende tijd voorlichtingsbijeenkomsten voor schoolbestuurders en voor p o-ers, aanmelden kan hier.De loonbonus cao 90 is financieel net dat tikkeltje interessanter, terwijl de troefkaart van de identieke winstpremie vooral de eenvoudige procedure.Op maandag 11 juni krijgen alle leden van de PO-Raad een mail waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen voor het onderhandelaarsakkoord.Uitleg over de controleprocedure bij een toetredingsakte.Wat is het verschil met de loonbonus cao 90?In het geval van een gecategoriseerd premie kan het bedrag variëren op basis van objectieve verdeelsleutels, zoals anciënniteit of functie.De mogelijke criteria liggen vast in een koninklijk besluit.Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42 van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).For the exemption of normal social security charges, the maximum indexed amount is equal to EUR 3,313 gross (as opposed to EUR 3,255 for this year 2017).Elke communicatie (kennisgevingen, beslissingen, ) met betrekking tot het bonusdossier gebeurt via e-mail.Een werkgever kan voortaan een toetredingsakte elektronisch indienen bij de Griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wanneer er voor de betrokken groep werknemers waarvoor een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt ingevoerd geen vakbondsafvaardiging bestaat.24 van betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, kan geen gebruik maken van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.En welke optie is de beste keuze voor je organisatie?Er moet enkel akte van worden genomen tijdens de algemene vergadering van de raad van bestuur.Ze is dus niet gebonden aan individuele prestaties.De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen.Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.Uitleg over de opmaak- en neerleggingsprocedure van een toetredingsakte.Vzws kunnen dus geen gebruik maken van deze formule.
Stemmen over onderhandelaarsakkoord, het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de PO-Raad, de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en PO in actie.
De winstpremie is een herziene en vereenvoudigde versie van de wet.Winstpremie of loonbonus cao 90?
However, it should be noted that, since, the CBA 90 bonus is subject not only to a special employers social security contribution of 33, but also to a personal solidarity contribution.07 that is to be deducted from the gross amount of the bonus.


Sitemap